การศึกษาและการปฏิบัติการเกี่ยวกับโปรแกรมประยุกต์เพื่องานเอกสาร การปฏิบัติการพิมพ์เอกสารรูปแบบต่าง ๆ (Studying and practicing of application software for documentation and production practice documents in various formats.)