การจัดการกับปัญหารอบ ๆ ตัวในสภาพสังคมปัจจุบัน การเตรียมความพร้อมสำหรับการปรับตัว ในอนาคต ในด้านความรู้ เรื่องความคิดสร้างสรรค์ และความคิดวิเคราะห์วิจารณ์ ในด้านเจตคติ เรื่องความตระหนักรู้ในตน และความเห็นใจผู้อื่น และในด้านทักษะ เรื่องการสร้างสัมพันธภาพ และการสื่อสาร การตัดสินใจ และการแก้ปัญหา การจัดการกับอารมณ์ และความเครียด