ศึกษาวิวัฒนาการของการประชาสัมพันธ์หลักการและบทบาทของการ ประชาสัมพันธ์ต่อระบบเศรษฐกิจสังคมและการเมืองวิธีการดำเนินงานการสร้างความสัมพันธ์กับสื่อมวลชนกลุ่มประชาชนเป้าหมายเทคนิคและเครื่องมืองาน
ประชาสัมพันธ์ลักษณะการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานประเภทต่างๆความสำคัญของประชามติต่อการประชาสัมพันธ์การสำรวจประชามติและจรรยาบรรณของนักประชาสัมพันธ์และศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีและวิธีการโฆษณาบทบาทและอิทธิพลของการโฆษณาการวางแผนโฆษณาการวิเคราะห์ผู้บริโภคในฐานะที่เป็นผู้รับสารการวิเคราะห์สิ่งที่จะเป็นแรงจูงใจผู้บริโภคการวิเคราะห์กระบวนการของการตลาดที่มีผลต่อการดำเนินงานโฆษณาการเลือกสื่อการกำหนดงบประมาณการประเมินผลกฎหมายและจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณา


The evolution of public relations, principles and roles of public 
relations in relation to the economy, society and politics; processes in mass media relations and the target groups; techniques and tools for public relations; types of public relations used by organizations; importance of public opinions towards public relations, a survey of public opinions, ethics for public relations professionals; advertising theories and methodology; roles and influences of advertising, advertising planning; analysis of consumers as a message receiver; analysis of consumer’s motivations and influences of marketing on advertising operations; selection of mass media and budgeting; evaluation of laws and ethics relating to advertising