กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ วิธีแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ การเสริมสร้างเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ การประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิต ผลกระทบของความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ด้านพลังงานและสถานการณ์พลังงานของโลกปัจจุบันที่มีต่อมนุษย์ สภาพแวดล้อม สังคม การเมือง และวัฒนธรรม