ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจแต่ละยุคสมัย

มิติใหม่ของเศรษฐกิจ หลักเศรษฐกิจพอเพียง และการประยุกต์ใช้ในสังคมปัจจุบัน

เทคนิคการบริหารการเงินส่วนบุคคลในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน