การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้กับงานบัญชี โดยศึกษาการใช้โปรแกรมสําเร็จรูป และ โปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับงานการบัญชี การออกแบบโปรแกรมสําเร็จรูปทางการบัญชี รวมทั้ง การออกแบบรายงานทางการบัญชีที่ได้มาจากโปรแกรมสําเร็จรูป