แนวคิดพื้นฐานทางการจัดการและองค์การ สภาพแวดล้อมทางการจัดการ จริยธรรมในการจัดการ หน้าที่และกระบวนการในการจัดการ ประกอบด้วย การวางแผน การจัดองค์การ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การสั่งการและการควบคุม โดยมีเนื้อหาเชื่อมโยงการสรรหา การพัฒนาและการธำรงค์รักษาทรัพยากรมนุษย์

Basic concepts of management and organization, the  managerial environment  and  ethics, management  responsibilities and processes; planning and organizing, human management; command and control, linkage to recruitment, training, development, and maintenance