การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสถานการณ์ทั่วไปในชีวิตประจำวัน การทักทาย การบอกลา การแนะนำตัวเองและผู้อื่น การแสดงถึงอารมณ์ และความรู้สึกที่เหมาะสม การบอกลักษณะบุคคล และสิ่งของ โดยการพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษแบบผสมผสานกันทั้ง 4 ทักษะ ในลักษณะรูปประโยคพื้นฐานที่ใช้ไวยากรณ์เบื้องต้นไม่ซับซ้อน การออกเสียงคำภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง การฝึกเขียนประโยคง่ายๆ เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน การฝึกอ่านและทำความเข้าใจข้อความภาษาอังกฤษสั้นๆ การกรอกแบบฟอร์ม การสืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ