ไวยากรณ์พื้นฐาน โครงสร้างประโยค การออกเสียง และคําศัพท์ระดับเบ ื้ องต้น โดยเน้นการฟัง พูด อ่าน และเขียนในสถานการณ์ต่างๆ Basic grammar; sentence structure; pronunciation and fundamental vocabulary with special emphasis on listening, speaking, reading and writing skills in various everyday situations.