ความหมาย ความสำคัญ และขอบข่ายของการจัดประสบการณ์ภาษาอังกฤษสาหรับเด็กปฐมวัย ทฤษฎีพื้นฐานการเรียนรู้และพัฒนาการทางภาษาของเด็กปฐมวัย การจัด กิจกรรมการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารเบื้องต้นแก่เด็กปฐมวัยด้วยวิธีธรรมชาติ และการประเมินการเรียนรู้โดยใช้เทคนิควิธีการและสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย ครูและผู้ปกครองกับการจัดโปรแกรมส่งเสริมประสบการณ์การใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารสาหรับเด็กปฐมวัย