ความหมาย ประเภท การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ความสำคัญของบริโภคศึกษา อิทธิพลของสื่อพฤติกรรมผู้บริโภค การเลือกซื้อเครื่องบริโภคอย่างเหมาะสม พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค ฝึกปฏิบัติ