หลักการ ศิลปะการแกะสลักผักและผลไม้ การเลือก การเตรียม การใช้วัสดุอุปกรณ์ การปอก การคว้าน การออกแบบและการเก็บรักษา ฝึกปฏิบัติ