วิเคราะห์ลักษณะภูมิศาสตร์ของประเทศไทยเกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพประชากร เศรษฐกิจ สังคมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงความสัมพันธ์ในปัจจัยทางภูมิศาสตร์ภูมิภาคโลก วิเคราะห์การกระจายเชิงพื้นที่และความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่างๆ ฝึกปฏิบัติการภาคสนาม