โครงงานพัฒนาระบบทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยนำทฤษฎีที่ได้ศึกษามาประยุกต์ใช้กับงานจริงเพื่อสนับสนุนท้องถิ่นและประเทศ การนำเสนอโครงงาน 1 ในรูปแบบรายงาน และการนำเสนอผ่านคณะกรรมการ
System development projects in computer science by taking the theoretical studies into practical applications in order to support the local and national area; Project 1 will be presented in the form of book report and presentation to the committee.