การพัฒนาโครงงานที่ต่อเนื่องจาก 4124001 โครงงาน 1 ซึ่งสนับสนุนท้องถิ่นและประเทศด้วยการจัดทำรายงานเป็นรูปเล่ม มีการนำเสนอในลักษณะของการสัมมนาโครงงาน
Project development, a continuation of the Project 1 (4124001), supports the local and national area by preparation a book form report and presentation of the project in a seminar.