วิชา โครงงาน 1 (Project 1) รหัสวิชา 4124001 เพื่อให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาระบบทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ นำทฤษฎีที่ได้ศึกษามาประยุกต์ใช้กับงานจริง การนำเสนอโครงงาน 1 ในรูปแบบรายงาน และการนำเสนอผ่านคณะกรรมการ