วิชา การวิจัยด้านการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ รหัสวิชา 4123035 ลักษณะการวิจัยด้านการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ วิธีวิจัยและพัฒนา การวิเคราะห์สถิติและการตัดสินใจ ชนิดของข้อมูล ประโยชน์ของข้อมูล การระบุตัวแปร เทคนิคการนำเสนอข้อมูล การออกแบบการวิจัย วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล ทั้งแบบพาราเมตริก และนอนพาราเมตริก การทดสอบสมมุติฐาน การเขียนเค้าโครงการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การเลือกวิธีวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลผล การประเมินผลและการเขียนรายงานการวิจัย ปัญหาและตัวอย่างในสถานการณ์ด้านการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและที่เกี่ยวข้อง โดยใช้ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปทางสถิติ