4172202
การพัฒนาบุคลากรและการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยี
Personal Development and Training for Technology 
3(2-2-5)

การพัฒนาบุคลากรในองค์กร การวางแผนและการบริหารการฝึกอบรม การพัฒนาตามสายอาชีพ การสำรวจความจำเป็นในการฝึกอบรม การกำหนดวัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม การจัดทำแผนการฝึกอบรม เทคนิคการนำเสนอและการสอนงานอย่างมีประสิทธิภาพ สื่อการฝึกอบรม การวัดประเมินผล การจัดทำเอกสารในการฝึกอบรม และการฝึกปฏิบัติการเป็นวิทยากรหรือผู้สอนงาน

The human resource development, planning and management training, developed by categories exploring the need for training, objectives of the training, preparation of training plans, technical presentations and teach effectively, media training assessment, documentation of training, trained as trainers or coaches.