4173302
ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ช่วยการออกแบบและการผลิต
Practice on Computer Aids Design and Manufacturing
2(0-4-2)
วิชาบังคับก่อน : 4173302 เขียนแบบวิศวกรรม
ปฏิบัติการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยการออกแบบ ระบบพื้นฐานของการออกแบบภาพด้วยคอมพิวเตอร์ การแสดงภาพสามมิติโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยการออกแบบและการผลิตในปัจจุบันของอุตสาหกรรม
Practice on Computer-aids design (CAD), basic system of prototype image design in computer, 3 dimension drafting using computer program, application of CAD.