4173307
การวางแผนและการควบคุมการผลิต
Production Planning and control
3(3-0-6)
ลักษณะและความสำคัญของการผลิตและปัจจัยเกี่ยวกับการตัดสินใจการผลิต ระบบการผลิต การจัดองค์การเพื่อการผลิต การวางแผนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และกำลังการผลิต การวางแผนและกระบวนการผลิต  การเลือกสถานที่ตั้งโรงงาน การควบคุมคุณภาพและปริมาณ ระบบการบำรุงรักษา  ระบบการจัดซื้อ และระบบการควบคุมสินค้าคงเหลือและเครื่องมือในการจัดการระบบการผลิตสมัยใหม่
Characteristic and importance of production and factors related to production decisions, production system, organization management for production, production planning and manufacturing capacity, planning and production process, selection of factory location, quality and quantity control, maintenance system, purchasing system, and inventory control system and tools in modern manufacturing system management.