{ประวัติศาสตร์หอสมุดยุคใหม่} โดย Library Man

ช่องทางส่งงานของบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ
การทำงานที่บ้าน (Work From Home) ช่วงเหตุการณ์ COVID-19

ขั้นตอนการใช้โสตทัศนูปกรณ์ในห้องเรียน
เช่น LCD Projector เครื่องเสียง เป็นต้น
โดยบุคลากรงานโสตทัศนศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ

การจัดการองค์ความรู้ภายในองค์กร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประจำปีงบประมาณ 2560
โดยบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ