คำอธิบายรายวิชา

ปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหาวิชา ฟิสิกส์ 1 (ไม่น้อยกว่า 8 ปฏิบัติการ)

                 Experiment corresponding with physics 1 (at least 8 experiments).


การวัด ความแม่นยำ ความเที่ยง ระบบหน่วย ปริมาณสเกลาร์และปริมาณเวกเตอร์ การเคลื่อนที่ในหนึ่งมิติและสองมิติ กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน งานและพลังงานกล  กฎการอนุรักษ์พลังงาน โมเมนตัมและการดล สมดุลและสภาพยืดหยุ่น พื้นฐานอุณหพลศาสตร์ คลื่นกล กลศาสตร์ของไหล

       Measurements; accuracy; precision; unit system; scalar quantity and vector quantity; motion in one dimension and two dimensions;  Newton’s law of motion; work and mechanical energy;  conservation of energy; momentum and Impulse; equilibrium and elasticity;   fundamental thermodynamics; mechanic waves; fluid mechanics.