ฟังก์ชันและกราฟของฟังก์ชันการหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิตและฟังก์ชันอดิสัย การประยุกต์ของอนุพันธ์เช่นสมการของเส้นสัมผัสและเส้นตั้งฉาก อัตราสัมพัทธ์การหา ค่าสูงสุด-ต่ำสุดและการทดสอบการเขียนกราฟโดยพิจารณาจากอนุพันธ์โจทย์ปัญหา ค่าสูงสุด-ต่ำสุดฟังก์ชันรายได้ฟังก์ชันรายจ่ายและฟังก์ชันกำไร อินทิกรัลไม่จำกัดเขต และอินทิกรัลจำกัดเขต พร้อมทั้งการประยุกต์ของอินทิเกรต