ความเป็นมา แนวความคิดเบื้องต้นทางรัฐศาสตร์ วิวัฒนาการ ปรัชญาและนิติวิธีทางกฎหมายมหาชน ขอบเขตและลักษณะเฉพาะของกฎหมายมหาชน บทบาทและความสำคัญของกฎหมายมหาชน